Mattoni乌斯季半程马拉松-relay

活动菜单 登记到比赛

  • 2019年9月21日
  • 15:00
  • 3 h
  • 3 × 5 km + 1 × 6,0975 km
  • Mírové náměstí

Download the map (JPG/PNG, PDF)

报名费

报名人数 1 - 25 26 - 50 51+
报名费 155 € 175 € 195 €

 注册比赛

报名费包

  • 其他
  • 官方阿迪达斯赛事T恤
  • 参赛号码簿可以定制个性化标识(仅限在赛事报名截止前一个月完成报名和支付的跑者)

 

可选服务

  online on the spot
阿迪达斯T恤 20 € 30 €
奖牌刻字 6 € 8 €
健康保险 2 € -

注册比赛
Official partners

Official media partners

Media partners

Partners

Patrons

Institutions