Rozšířené menu


dm rodinný běh 2. května 2020

V sobotu 2. května se měla pražská Stromovka naplnit stovkami rodin, které se těšili, jak si užijí aktivní odpoledne a získají medaili.

Závod byl přesunut na 10. října, ale zaběhat si s celou rodinou můžete i tak! Připravili jsme pro vás startovní čísla, která si můžete vytisknout a vybarvit. Pak už stačí jen závodníkům připnout startovní čísla na hruď a vyrazit! Ať už poběžíte v lese, v parku nebo doma v kuchyni, nezapomeňte se vyfotit a fotografii nám poslat - vložit do soutěžního příspěvku na Facebooku.

Pět z vás totiž vylosujeme a odměníme balíčkem z dm drogerie, která je titulárním partnerem rodinných běhů

Nezapomeňte prosím při venkovních aktivitách dodržovat aktuální nařízení vlády.

Startovní číslo ke stažení

Kompletní pravidla soutěže:

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel marketingové soutěže dm rodinný běh 2. května 2020 o 5 x balíček z dm drogerie (dále jen „Pravidla“). Tato soutěž je určena osobám starším 15 let. (dále viz. čl. IV. pravidel).

I. Název soutěže

dm rodinný běh 2. května 2020

II. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Pražský mezinárodní maraton, Františka Křížka 11, Praha 7, IČ: 63673738

III. Termín soutěže a rozsah soutěže

Soutěž se bude konat v období od 25. 4. 2020 od 13:30 do 2. 4. 2020 do 23:59 (dále jen „Soutěžní období“). Soutěž probíhá denně po celou dobu konání soutěže.

IV. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou pro účast v soutěži je veřejný účet na sociální síti Instagram a zapojení se do soutěže způsobem popsaným v části Mechanika soutěže těchto pravidel.

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“), která akceptuje a splní pravidla této soutěže.

Soutěž je určena všem fyzickým osobám starším 15 let, které splní podmínky účasti dle těchto pravidel a není z účasti v soutěži vyloučena. K doložení věku soutěžícího si organizátor soutěže vyžádá kopii průkazu totožnosti výherce.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Ze soutěže budou vyloučeni rovněž účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.

V. Výhra a její převzetí

Porota soutěže určí výherce ceny po skončení soutěže. Výherce získá balíček od dm drogerie. Výhercem se může stát ten, kdo přidá do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku fotografii s vybarveným startovním číslem.

Výherci budou kontaktováni organizátorem nejpozději do týdne po ukončení soutěže. Informace o výhře bude výherci organizátorem zaslána prostřednictvím komentáře pod výhercem zveřejněnou fotografií nebo prostřednictvím soukromé zprávy. Soutěžící může být vyzván k zadání kontaktních údajů (celého jména a e-mailové adresy).

Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.

Výhry budou realizovány v domluvený termín organizátora a soutěžícího.

VI. Princip soutěže

 1. Soutěžním úkolem je vyfotit fotografii, na které bude vytištěné startovní číslo dm rodinného běhu.
 2. Výherce vybere porota složená z členů marketingového týmu (dále jen „Odborná porota“).
 3. Plné znění zadání k soutěži bude k dispozici po celou dobu konání soutěže na webových stránkách runczech.com

VII. Autorská práva, licence

Odesláním do soutěže tj. zveřejněním soutěžního příspěvku (fotografie) na sociální síti Facebook prostřednictvím svého účtu prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku. Soutěžící prohlašuje, že nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla.

VIII. Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže jakéhokoliv účastníka dle vlastního uvážení.

IX. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje též právo výhru v soutěži neudělit v případě, že bude kvalita soutěžních příspěvků dle názoru poroty nedostatečná či zúčastní-li se soutěže nízký počet soutěžících nebo bude-li do soutěže přihlášen nízký počet soutěžních příspěvků. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady emailové adresy výherce nebo jiné závady v přenosu dat. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

X. Osobní údaje

Odesláním příspěvku do soutěže tj. zveřejněním soutěžního příspěvku (fotografie) na sociální síti Instagram, dle článku 3. těchto pravidel každý účastník: a) uděluje pořadateli a organizátorovi soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytne v souvislosti se svou účastí v soutěži, pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; b) uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v soutěži pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 2 let; též s jejich zveřejněním pod uživatelským jménem ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích, na facebookové stránce www.facebook.com/RunCzech a na instagramovém profilu www.instagram.com/runczech. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.

Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematizovaně a mechanicky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Písemné odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním; c) uděluje pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

XI. Pravidla soutěže, rozhodné právo

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti na www.runczech.com. Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. Odesláním komentáře do soutěže dle článku 3. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim. Rozhodnutí poroty bude ve všech směrech konečné a závazné; žádný účastník soutěže nebude mít právo verdikt zpochybňovat a porota nebude rozhodnutí jakkoliv vysvětlovat nebo o něm diskutovat.
Oficiální partneři

 • dm
 • Unicredit bank
 • Generali
 • Gatorade
 • Hilton Hotels in Prague
 • Turkish Airlines
 • České Dráhy
 • Prague Airport

Oficiální mediální partneři

 • Česká televize
 • Seznam.cz
 • Radiožurnál
 • Forbes
 • Hospodářské noviny
 • Reportér
 • Deník

Mediální partneři

 • Kudy z nudy
 • Run magazine
 • Railreklam
 • Praha TV
 • Český rozhlas Junior
 • Behej.com
 • Fajn Radio
 • svetbehu
 • Impact Digital Media

Partneři

 • DoDo
 • Gefco
 • Barilla
 • Czech Airlines
 • Hansgrohe
 • Lavazza
 • Ajeto
 • Johnny Servis
 • Komwag
 • FG Forrest
 • Čechymen
 • DPP
 • IDC-softwarehouse
 • YVENTECH
 • Palestra
 • Záchraná služba
 • Výstaviště Praha
 • Incheba
 • Italsko-česká obchodní komora
 • Olive4u
 • Fithero
 • Národní muzeum
 • Active Times

Patroni

 • European Athl
 • Praha
 • CzechTourism
 • MSMT
 • ČAS
 • Český olympijský výbor
 • Evropská komise
 • AIMS

Instituční partneři

 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 4
 • Praha 5
 • Praha 7
 • Praha 8
 • Pražské Jaro
 • Prague City Tourism
 • Karlova Univerzita
 • FTVS

Regionální partneři - Ústí nad Labem

 • Ústecký večerník

Regionální partneři - Liberec

 • Liberecký večerník
 • Buffallo